Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 Regulamin sklepu internetowego 

www.kadoparty.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 1.  Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dostawa – usługa przewozowa dot. zamówionego Produktu wraz z określeniem przewoźnika (Dostawca) i kosztu, wymieniona  w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.kadoparty.pl.
 2. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT.
 3. Forma płatności –metoda dokonania zapłaty za kupiony Produkt i Dostawę wymieniona pod adresem www.kadoparty.pl.
 4. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia –  dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. Karta produktu – opis Produktu na stronie internetowej Sklepu.
 7. Konto –  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Login- oznacza indywidualne oznaczenie  Kupującego, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Kupującego w Sklepie Internetowym.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Kupującego w Sklepie internetowym.

 1. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Produktów na podstawie
  wyborów Kupującego.
 2. Kupujący – dla potrzeb niniejszego regulaminu, za kupującego uznaje się klienta, nabywcę, konsumenta, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 3. Kurier –  osoba pracująca u Dostawcy.
 4. PayU –  firma pośrednicząca w płatnościach online. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.
 5. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 7. Rejestracja oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.
 8. Sklep internetowystrona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem: www.kadoparty.pl.
 9. Strona(adres) internetowa–strona internetowa Sprzedawcydostępna pod adresem: www.kadoparty.pl.
 10. Sprzedawca– firma: Firma Handlowo Usługowa KADO Krzysztof Polerowicz, 62-510 Konin, ul. Matejki  45. NIP 665-184-60-72.
 11. Termin realizacji Zamówienia – przybliżony czas podany na Karcie produktu liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do momentu przekazania przesyłki Kurierowi.
 12. Termin dostawy – czas dostarczenia przesyłki przez Dostawcę, niezależny od Sprzedawcy.
 13. Umowa– umowa zawierana na odległość, między Kupującym a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie i dotycząca sprzedaży oraz dostawy Produktu określonego w Formularzu zamówienia.
 14. Użytkownikużytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 15. Wada fizyczna –produkt nie posiada właściwości i/lub nie spełnia funkcji podanych w Karcie produktu.
 16. Wada prawna –sytuacja, kiedy Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 17. Zamówienie – wypełniony i zaakceptowany przez Kupującego Formularz zamówienia.
 18. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o czym mowa w §6.
 19. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający zwrot towaru, o czym mowa w §6.

§ 2.  Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:  Firma Handlowo Usługowa KADO Krzysztof Polerowicz, ul. Jana Matejki 45, 62-510 Konin, NIP: 665-184-60-72, REGON 301470796
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kadoparty.pl
 3. Sklep internetowy działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 4. Sklep internetowy działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie uwzględniają kosztów dostawy.
 6. Oferowane Produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję ich producenta.
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów. Zmiana cen nie dotyczy towarów zamówionych przez klienta ale jeszcze nie opłaconych.
 8. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 3.  Rejestracja

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronie internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej, tzn. e-mail.
 2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania Umów,
  - bez konieczności dokonywania rejestracji lub
  - dokonania Rejestracji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (Login i Hasło)
 3. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru bez uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  - prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego poprzez podanie wymaganych danych,
  - akceptacji Regulaminu.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas Rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 5. Z chwilą Rejestracji w Sklepie internetowym tworzone jest Konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego Konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich Zamówień.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach.
 7. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego/Użytkownika z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

§ 4.  Złożenie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez umieszczenie wybranych  Produktów w „Koszyku”, a następnie wypełnienie Formularza zamówienia.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Strony internetowej.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia określona jest każdorazowo w „Koszyku”, po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy Dostawy oraz określeniu Formy płatności.
 4. Sprzedawca w ciągu 24 godzin, z zachowaniem treści punktu 6 niniejszego paragrafu,  potwierdza e-mailem Kupującemu przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 5. Potwierdzenie jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 6. Zamówienia złożone w Sklepie, po godz. 17.00, w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Jeśli produktu, na które złożono Zamówienie nie ma w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany e-mailem o tym fakcie, z podaniem nowego Terminu realizacji.
 8. W zaistniałej sytuacji Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupu zamówionego Produktu,  a Sprzedawca niezwłocznie zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

§ 5.  Formy płatności i realizacja Zamówienia

 1. Stosowane są następujące Formy płatności:
  - za pobraniem gotówką przy odbiorze przesyłki od Kuriera,
  - przedpłata/przelew bankowy na numer konta bankowego 44 1090 1199 0000 0001 3376 5706 w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
  - za pośrednictwem systemu PayU.
 2. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu pełnej płatności dokonanej przez Kupującego lub wybrania płatności za pobraniem.
 3. W przypadku braku odnotowania płatności za złożone Zamówienie w terminie 7 dni od daty jego złożenia, Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Wysłanie Produktu następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów, w najdłuższym terminie z określonych na kartach Produktów.
 5. Zamówiony Produkt jest wysyłany do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy.
 6. Obowiązujące w Sklepie internetowym formy oraz koszty Dostaw znajdują się w zakładce "Warunki dostawy".
 7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w Zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Kupującego, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.
 8. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT. W przypadku, gdy Kupujący wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać swoją firmę, adres jej siedziby oraz nr NIP.
 9. W dniu przekazania przesyłki do Dostawcy, Kupujący e-mailem otrzymuje dane niezbędne do śledzenia przesyłki.
 10. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki  w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia  uszkodzeń, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Kuriera i w jego obecności spisać protokół reklamacji na drukach posiadanych przez Kuriera.

§ 6.  Odstąpienie od Umowy

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 827 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być dokonane w formie:
  - e-maila na adres: biuro@kadoparty.pl,
  - pisemnie na adres: Firma Handlowo Usługowa KADO Krzysztof Polerowicz, 62-510 Konin, ul. Matejki 45,
  przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu na własny koszt w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie wysłany przed upływem terminu 14 dni.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Podstawowym warunkiem przyjęcia zwrotu Produktu jest jego idealny stan: Produkt nieużywany, czysty, kompletny.
 8. Do zwracanego Produktu należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu towaru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 9. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 10. Produkt odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający informacji dotyczącej odstąpienia od Umowy, zabrudzony lub uszkodzony, zostanie odesłany na koszt Kupującego.
 11. Zwroty prosimy kierować na adres: FHU KADO Krzysztof Polerowicz, 62-510 Konin, ul. Matejki 45 

§ 7.  Reklamacje

 1. Produkty są objęte gwarancją ich producenta.
 2. Ukryte Wady Fizyczne Produktu lub wystąpienie Wad fizycznych, o których mowa w §1 stwierdzone po otrzymaniu przesyłki są podstawą do złożenia reklamacji.
 3. Nieznaczne różnice wynikające z ustawień komputera Kupującego, np. kolor, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 4. Złożenie reklamacji, Kupujący musi dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu w formie:
  - e-maila na adres: biuro@kadoparty.pl,
  - pisemnie na adres: Firma Handlowo Usługowa KADO Krzysztof Polerowicz 62-510 Konin, ul. Matejki 45
 5. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji:
  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
  wystąpienia wady,
  - żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,
  - danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki będą zwrócone.
 7. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni odpowie na złożoną reklamację. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zaproponuje sposób i termin usunięcia wady.
 10. Preferowana jest wymiana Produktu na nowy w terminie podanym na Karcie produktu.
 11. Koszty dostawy wymienianego Produktu ponosi Sprzedawca.
 12. Sprzedawca sugeruje Kupującemu dokładne sprawdzenie stanu przesyłki i jej otwarcie w obecności Kuriera.
 13. Gdy opakowanie jest uszkodzone lub wskazuje na ingerencję osób trzecich należy spisać protokół z Kurierem.
 14. W przypadku gdy Kurier odmówi podpisania protokołu nie należy potwierdzać odbioru przesyłki i skontaktować się ze Sklepem.

§ 8.  Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 3. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 8.  Ochrona danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych jest Firma Handlowo Usługowa KADO Krzysztof Polerowicz, 62-510 Konin, ul. Matejki 45, REGON 301470796, NIP 6651846072.

 2. Inspektor Ochrony Danych. 

  Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Ochrony Danych.

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Okres przechowywania danych

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi maksymalnie 11 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

 5. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  d) prawo do przenoszenia danych;

  e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  f) prawo do wniesienia sprzeciwu

 6. Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

 7. Odbiorcy danych

  Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO.

 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

§ 9.  Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym.
  Wspomniane przerwy będą się odbywały w godzinach nocnych.
  Za wyjątkiem awarii, przerwy techniczne będą ogłaszane na Stronie internetowej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  Zmiany wchodzą w życie od dnia opublikowania ich na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny  wraz ze zmianami, Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta  wraz ze zmianami.
 5. Regulamin obowiązuje od 25.05.2018 roku.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1       Wzór formularz odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2       Wzór formularz zwrotu towaru

 

Złącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:   FHU KADO Krzysztof Polerowicz

                   62-510 Konin, ul. Matejki45

          Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: .................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):.................................................................................................

Adres konsumenta(-ów): .............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów):  ............................................................................................................

     (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data: ...............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ZWROTU TOWARU

 

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany).

 

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................

Adres zamieszkania:........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

E-mail: .........................................................................................................................................

Telefon kontaktowy: .......................................................................................................................

Nr paragonu/faktury, data wystawienia: ...........................................................................................

Zwracany produkt: .......................................................................................................................

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*: ...........................................................................

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr ...............................................................................................

należące do  .................................................................................................................................

                                                                              

 Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

 

.........................................................                                ........................................................
            (miejscowość, data)                                                                               (podpis)  

 

*niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl